202392 | Infrastructuur : Koppelingen : ZIS?

HansAdvies

Koppeling met ZIS

Doel | wat

Praktijkmedewerkers hebben inzage in het ZIS van patienten die daarvoor toestemming hebben gegeven.

Rationale | waarom

Het verschaffen van toegang tot het ZIS aan huisartsen draagt bij aan de verbetering van de zorgkwaliteit, efficiëntie en patiënttevredenheid, terwijl het tegelijkertijd de veiligheid en coördinatie van de zorg bevordert. Het is een integraal onderdeel van het bieden van uitstekende en samenhangende zorg aan patiënten.

Stappenplan | hoe

Het proces van het toegang geven van de huisarts tot het Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) van zijn patiënten kan variëren afhankelijk van de specifieke systemen en procedures van het ziekenhuis en de huisartsenpraktijk. Hier is echter een algemeen stappenplan dat kan worden gevolgd:

 1. Overeenstemming en wettelijke naleving:
  • Zorg ervoor dat zowel het ziekenhuis als de huisartsenpraktijk overeenstemmen met de wettelijke vereisten en regelgeving met betrekking tot het delen van medische gegevens, zoals de General Data Protection Regulation (GDPR) of de Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), afhankelijk van de locatie.
 2. Identificatie van de patiënt:
  • Ontwikkel een robuust identificatiesysteem om ervoor te zorgen dat de juiste patiëntgegevens worden gedeeld en dat de privacy wordt beschermd.
 3. Gegevensbeveiliging:
  • Implementeer strenge beveiligingsmaatregelen om de vertrouwelijkheid en integriteit van de gedeelde gegevens te waarborgen. Dit omvat het gebruik van versleuteling, autorisatiecontroles en audittrails.
 4. Toestemming van de patiënt:
  • Zorg ervoor dat de patiënt schriftelijke toestemming heeft gegeven voor het delen van hun medische gegevens tussen het ziekenhuis en de huisartsenpraktijk. Deze toestemming moet duidelijk en gedocumenteerd zijn.
 5. Technische integratie:
  • Werk samen met de IT-afdelingen van het ziekenhuis en de huisartsenpraktijk om de technische integratie tot stand te brengen. Dit omvat het opzetten van veilige toegangspunten en het instellen van gegevensuitwisseling tussen de systemen.
 6. Gebruikerstraining:
  • Train het personeel in de huisartsenpraktijk over het juiste gebruik van het ZIS en de procedures voor het ophalen en delen van gegevens.
 7. Toegangsbeheer:
  • Implementeer strikte toegangsbeheerregels om ervoor te zorgen dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben tot het ZIS. Dit omvat het beheren van gebruikersaccounts en toekennen van machtigingen.
 8. Testen en validatie:
  • Voer uitgebreide tests uit om ervoor te zorgen dat de gegevensuitwisseling correct functioneert en dat de gedeelde gegevens nauwkeurig zijn.
 9. Bewustwording van privacy:
  • Zorg ervoor dat alle betrokkenen bewust zijn van het belang van de privacy en gegevensbeveiliging en dat ze op de hoogte zijn van de procedures voor het omgaan met gevoelige gegevens.
 10. Patiënten informeren:
  • Informeer patiënten over het feit dat hun medische gegevens kunnen worden gedeeld tussen het ziekenhuis en de huisartsenpraktijk en leg uit waarom dit van belang is. Dit omvat ook het informeren van patiënten over hun recht om toestemming te geven of te weigeren.
 11. Lancering en monitoring:
  • Na succesvolle implementatie moet het proces worden gecontroleerd en geëvalueerd om ervoor te zorgen dat het soepel verloopt en voldoet aan de verwachtingen van alle betrokken partijen.
 12. Onderhoud en naleving van wet- en regelgeving:
  • Zorg voor regelmatig onderhoud en updates van de technologie en procedures, en blijf op de hoogte van veranderingen in de privacywetgeving en andere relevante voorschriften.

Dit stappenplan kan dienen als leidraad bij het opzetten van een effectief proces voor het delen van medische gegevens tussen ziekenhuizen en huisartsenpraktijken met als doel de continuïteit van de zorg te verbeteren en de patiëntenzorg te optimaliseren.

Benodigdheden | wie & waarmee

Achtergrondinformatie

Het is belangrijk dat de huisarts toegang heeft tot het Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS) van zijn patiënten om verschillende redenen:

 1. Continuïteit van de zorg: Het ZIS bevat belangrijke medische informatie over patiënten die in het ziekenhuis zijn behandeld, waaronder diagnose, behandelingen, medicatiegeschiedenis en testresultaten. Toegang tot deze informatie stelt de huisarts in staat om de zorg voor zijn patiënten na ontslag uit het ziekenhuis naadloos voort te zetten en de voortgang van de behandeling te coördineren.
 2. Veiligheidsnet voor patiënten: Het ZIS kan cruciale gegevens bevatten die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van de patiënten. Door toegang te hebben tot deze informatie kan de huisarts snel ingrijpen als er problemen of complicaties optreden na een ziekenhuisopname.
 3. Optimaliseren van behandelbeslissingen: Toegang tot het ZIS stelt de huisarts in staat om goed geïnformeerde beslissingen te nemen over de verdere behandeling en opvolging van de patiënt. Dit kan helpen bij het voorkomen van dubbele diagnostische tests en het verminderen van de kans op medicatiefouten.
 4. Efficiëntie in de zorg: Het vermijdt onnodige vertragingen in de zorg en vermindert de administratieve lasten voor zowel de huisarts als de patiënt. Het elimineert de noodzaak voor patiënten om herhaaldelijk dezelfde informatie te verstrekken aan verschillende zorgverleners.
 5. Patiëntgerichte zorg: Toegang tot het ZIS stelt de huisarts in staat om de zorg beter af te stemmen op de specifieke behoeften van de patiënt en om de behandeling persoonlijker en doelgerichter te maken.
 6. Naleving van medische richtlijnen: Het ZIS kan informatie bevatten over protocollen en richtlijnen voor de behandeling van bepaalde aandoeningen. Dit helpt de huisarts om de meest recente evidence-based praktijken te volgen.
 7. Rapportage en communicatie: Het vergemakkelijkt de communicatie tussen zorgverleners in verschillende instellingen en zorgt voor een gestructureerde manier om rapporten en testresultaten te delen.
 8. Gegevensbeveiliging: Hoewel toegang tot het ZIS belangrijk is, moeten passende beveiligingsmaatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat gevoelige medische gegevens veilig worden bewaard en gedeeld.